Bölüm Hakkında

Endüstri 4.0 ve 5.0’ın tartışıldığı, yapay zekânın hayatın her noktasına müdahil olma aşamasındaki günümüzde örgütler açısından en önemli rekabet unsurunun “insan” olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bunun için son yıllarda İK’nın açılımı olan “İnsan Kaynakları” yerine “İnsan Kıymetleri” kullanılmaya başlamış, İnsan Kaynakları Departmanı da örgüt için stratejik bir aktör sahip olduğu kabul edilmiştir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, örgüt için stratejik bir öneme sahip üyelerinin etkin bir şekilde yönetilebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İnsan kaynakları yönetimi ile amaçlanan; örgütün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip çalışan ve yöneticilerin seçilmesi, yetiştirilmesi, örgüte katkılarını en üst düzeye çıkarmak için gerekli sistemlerin ve desteğin sağlanması, örgütsel aidiyet ve bağlılıklarının oluşturulması, motivasyon ve memnuniyetlerinin artırılmasıdır. Kısacası iş için doğru adamı, doğru zamanda istihdam etmek ve doğru çalışma koşullarında çalışmasını sağlamaktır.

Piyasada İnsan Kaynakları Yöneticilerine önemli bir düzeyde ihtiyaç ve talep bulunmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü piyasanın ihtiyacı olan İnsan Kaynakları Yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlamış olduğu disiplinler arası eğitimle işletme disiplini içerisinde adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden birisidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunları insan kaynakları planlaması, işe alım, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında uzmanlığa sahibi olup,

Hem özel hem de kamu kurumlarında insan kaynakları yönetimi departmanlarında;

İşletme alanında diğer konulardan da aldıkları dersler sayesinde işletme mezunlarının görev aldığı tüm pozisyonlarda görev alabilmekte;

İnsan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilmekte ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilmektedir.

Bölüm Yeterlilikleri

 • Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olur.
 • Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilir. İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları Yönetimi sistem ve fonksiyonlarını işletmelerde hayata geçirebilecek seviyede bilgi ve beceri sahibi olur.
 • İşletmenin hukuki boyutlarını kavrar, değerlendirir ve gerekli durumlarda yönetimin karar vermesi için gerekli bilgi, plan ve programları sağlar.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle etkin çalışabilme becerisi sahiptir, sorumluluk alır; kendine güveni ve girişimcilik yönü güçlüdür; takım çalışması için işbirliğine önem verir.
 • Kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirir.
 • Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetebilir.
 • İletişim, bilgi teknolojileri ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olur. Farklı yönetim sahalarında ortaya çıkabilecek problemleri saptayarak, tanımlar ve çözüme dönük kararlar için uygun nitel ve nicel teknikleri uygular.
 • En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişimde Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanabilir.
 • Çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olur.
 • Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilir.