İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Büyük İktisat Okulları ve İktisat Düşünürlerinin fikir ve tezleri tarihsel süreç boyunca toplumların hem sosyal hem de kültürel gelişimlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Günümüz iktisadi olayları anlayabilmek için geçmişte iktisatçıların geliştirdikleri teorileri ve o dönemde yaşanan iktisadi olgu, olay ve süreçlerin anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Anabilim dalının amacı; Dünya Ekonomi Tarihi ve Türkiye Ekonomi Tarihi’nin temel metodolojik, kronolojik ve kuramsal temellerini öğrencilere karşılaştırmalı bakış açısıyla aktarmaktır.

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esra SOYLU (İktisat Bölüm Bşk. Yrd.)

Öğr. Gör. Emriye GÜMÜŞ