Bölüm Hakkında

Uluslararası Ticaret Bölümünün amacı; öğrencilere organizasyon, yönetim ve değerlendirme yeteneği kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir. Geniş bir ders yelpazesi sayesinde öğrencilere sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırılarak kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yolları öğretilmekte ve firmaların -dolayısıyla ülke ekonomisinin- etkili yönetilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca işletmelerle ve çevresi ile uyum sağlayan, karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık "yönetici veya yönetici adayları" olarak yetiştirmektir. Uluslararası Ticaret Bölümü, kuramsal, uygulamaya dönük, güncel işletmecilik sorunlarını ve uygulamalarını temel alan ders programıyla ve bu programda yer alan dersleri verecek yetkin öğretim elemanlarıyla söz konusu temel amaca ulaşmaya çalışmaktadır.

Bölüm Yeterlilikleri

  • Uluslararası Ticaret alanında temel bilgileri anlar, kullanır, değerlendirir ve yorumlar.
  • İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hâkim olup ve işletmeyi ulusal ve uluslar arası düzeyde analiz edebilir.
  • Farklı yönetim sahalarında ortaya çıkabilecek problemleri saptayarak, tanımlar ve çözüme dönük kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif tekniklerini uygular
  • İşletmenin çeşitli alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibidir ve gerekli yazılımları kullanır
  • İşletmenin hukuki boyutlarını kavrar ve değerlendirir
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
  • En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişimde Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanabilir