Bölüm Hakkında

Alanya ALKÜ Maliye bölümü 2021 yılında kurulmuştur. Maliye Bölümünde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama olmak üzere maliye alanının ana dersleri yanında iktisat, işletme, muhasebe ve hukuk dersleri de verilerek öğrencilere kendilerini daha geniş alanda geliştirme imkânı sunulmaktadır. Bölümümüzde halen; iki profesör, bir doçent, bir Dr. Öğr. Üyesi, ve bir araştırma görevlisi olmak üzere beş öğretim üyesi bulunmaktadır.  

Maliye bölümünün temel amacı, öğrencilerimizi mezuniyetleri sonrası Vergi Müfettişliği, Banka Müfettişlikleri, Bütçe Uzmanlığı, İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay Denetçiliği, Sermaye Piyasası Uzmanlığı ve Kaymakamlık gibi alanlar başta olmak üzere, gerek kamu gerekse özel sektörün her alanında onları en üst kademelere getirecek bilgi birikimi ve donanımını öğrencilerimize kazandırabilmektir.  Bu amaç kapsamında öğrencilerin sorgulama ve araştırma yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Misyon; ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında rekabet edebilecek, kendine güvenen, özverili ve nitelikli işgücü ve bilim insanı yetiştirmek; araştırma, proje ve yayınlar aracılığıyla bilimsel eserler üretmek ve maliye alanındaki bilgi birikimiyle topluma katkıda bulunmaktadır.

Vizyon; nitelik ve nicelik bakımından güçlü akademisyen kadrosuyla başta maliye olmak üzere diğer alanlardaki değişime ayak uyduran ve bu değişimlere katkıda bulunan, hem kamu hem de özel sektörde iyi kadrolarda görev yapabilecek mezunlar yetiştiren, öğrencilere bilimsel bilgilerin yanında sosyal kazanımlar sağlayan ve ilkelerine bağlı bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.

Bölüm Yeterlilikleri

  • Mali ve iktisadi konularla ilgili temel kavramsal bilgileri anlama, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, analiz edebilme ve yorum yapabilme yeteneği elde eder.                            
  •  Güncel gelişmeler ve maliye teorisi perspektifinde kamu kesiminin iktisadi yönü, kamu mali yönetimi ve denetimi ile kamu bütçesinin işleyişi ve teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olur. 
  • Vergilendirme süreciyle ilgili teorik ve hukuki bilgilere sahip olup, pratikte vergi sistemlerinin işleyişini anlayarak, yorum yapabilir ve vergisel gelişmeleri takip edebilir.
  • Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin rolünü değerlendirerek, uluslararası mali konjonktürde ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditlere karşı politikalar geliştirebilir.     
  • İktisadi ve mali konular arasındaki neden-sonuç ilişkisini sayısal yöntemler kullanarak kavrayabilir, analiz edebilir ve politika önerisi geliştirebilir.                            
  • Mali, iktisadi ve sosyal konularla ilgili edindiği bilgi birikimini, etik değerler ışığında yazılı ve sözlü biçimde aktarabilir.                            
  • Kültürel, sosyal ve etik değerler temelinde değişimi ve yeniliği takip ederek, beşeri sermaye birikimini artırabilme yeteneğine sahip olur.
  • Alan ile ilgili veri ve bilgileri, bireysel ve grup ile çalışma eşliğinde derleyerek bilimsel bir proje haline getirebilir.
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
  • Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.